Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Krzysztof Palica wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica pod adresem ul. Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno, NIP: 6931858107, REGON: 021724144.
 2. Dane kontaktowe administratora danych:

 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego zprawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zawieranie i realizacja umów, w tym kontaktowanie się w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizowanie zapłat z tytułu umów, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja obowiązków podatkowych oraz obowiązków księgowo-rachunkowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketing usług własnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się w dokumentach księgowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami prawa podatkowego.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych ale nie dłużej niż 10 lat.
 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1- 3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
  której dane dotyczą.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

Polityka cookies

Google Analytics

Pliki cookie służą do przechowywania informacji, np. O czasie, w którym nastąpiła Twoja obecna wizyta, o tym, czy byłeś wcześniej na stronie, oraz jaka strona skierowała cię do strony na której obecnie jesteś. Te pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale wykorzystają adres IP komputera, aby dowiedzieć się, skąd w świecie uzyskujesz dostęp do Internetu.

Google przechowuje informacje zebrane przez te cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Okres przechowywania danych określonych w Google Analytics to 26 miesięcy.

Rezygnacja

Aby zapewnić użytkownikom witryny większy wybór sposobu zbierania danych przez Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby zatrzymać wysyłanie danych do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie ma wpływu na korzystanie z witryny w jakikolwiek inny sposób.

Poniżej znajduje się link do dalszych informacji na temat dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie przez Google Analytics można znaleźć w witrynie Google. Link do porad dotyczących prywatności dla tego produktu podano poniżej dla wygody użytkownika.

Wyłączanie plików cookie

Jeśli chcesz ograniczyć używanie plików cookie, możesz to kontrolować w swojej przeglądarce internetowej. Linki do porad dotyczących tego, jak to zrobić dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych, podano poniżej:

Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

Skontaktuj się z nami